وب سرویس دریافت تریلر فیلم و سریال براساس IMDb


وب سرویس تریلر فیلم و سریال بر اساس شناسه IMDB یک وب سرویس قدرتمند دریافت و نمایش تریلر فیلم و سریال بر اساس شناسه IMDB فیلم می باشد که با استفاده از آن میتوانید تریلر (پیش نمایش) فیلم و سریال ها را بر اساس شناسه IMDB دریافت کرده و یا آن را در سایت خود نمایش دهید, این وب سرویس بر پایه جیسون می باشد و استفاده از آن بسیار ساده می باشد.

 

نمونه لینک دریافت تریلر فیلم و سریال بر اساس کد IMDB :

 

http://imdb.rizweb.ir/trailer/?apikey=YOUR-API-KEY&i=tt4116284

نمونه پاسخ دریافتی : 

 

{"id":"tt4116284","youtube_id":"LZSQTVdF3QM","trailer_link":"http://imdb.rizweb.ir/video/tt123456.mp4"}

 

پارامتر های ارسالی : 

 

توضیحاتمثالمقدار صحیحلزوم استفادهپارامتر
کد IMDB فیلم / سریال tt123456IMDB IDاجباریi
API Key دریافت شده از سایتxxxxxxxxxxxxAPI Key اجباریapikey

 

نمونه کد PHP استفاده از این وب سرویس : 

 

 

<?php

$imdb_id 	= "tt4116284";
$api_key 	= "xxxxxxxxxxx";

$riz_imdb 	= file_get_contents("http://imdb.rizweb.ir/trailer/?apikey={$api_key}&i={$imdb_id}");
$riz_imdb 	= json_decode($riz_imdb, true);

echo "<br />IMDB ID 		: ". $riz_imdb["id"];
echo "<br />Youtube ID 		: ". $riz_imdb["youtube_id"];
echo "<br />Trailer Linl 	: ". $riz_imdb["trailer_link"];

?>

 

دریافت API Key جهت استفاده از وب سرویس :

 

۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه
60,000 ریال – خرید
150,000 ریال – خرید
300,000 ریال – خرید

دسته بندی

برچسب ها