وب سرویس دریافت اطلاعات فیلم و سریال IMDb و TMDb


وب سرویس TMDb یک وب سرویس قدرتمند دریافت اطلاعات فیلم و سریال بر اساس کد IMDB فیلم و سریال ها براساس کد TMDb می باشد که با استفاده از آن میتوانید اطلاعات فیلم و سریال ها را به راحتی دریافت کنید, این وب سرویس که بر پایه جیسون طراحی شده است، می تواند در ۹۰% از وقت شما صرفه جویی کند. دریافت اطلاعات به صورت کامل می باشد که در ادامه بیشتر با این اطلاعات آشنا می شوید.

 

نمونه لینک دریافت اطلاعات فیلم بر اساس کد IMDB :

 

http://imdb.rizweb.ir/tmdb/?apikey=YOUR-API-KEY&i=tt4116284

 

نمونه لینک دریافت اطلاعات سریال بر اساس کد TMDB :

 

http://imdb.rizweb.ir/tmdb/?apikey=YOUR-API-KEY&i=1402

نمونه پاسخ دریافتی : 

 

{
backdrop_path: "http://api.rizweb.ir/t/p/original/mMZRKb3NVo5ZeSPEIaNW9buLWQ0.jpg",
belongs_to_collection: null,
budget: 63000000,
genres: [
{
id: 18,
name: "Drama"
}
],
homepage: "http://www.foxmovies.com/movies/fight-club",
id: 550,
imdb_id: "tt0137523",
original_language: "en",
original_title: "Fight Club",
overview: "A ticking-time-bomb insomniac and a slippery soap salesman channel primal male aggression into a shocking new form of therapy. Their concept catches on, with underground "fight clubs" forming in every town, until an eccentric gets in the way and ignites an out-of-control spiral toward oblivion.",
popularity: 40.085316,
poster_path: "http://api.rizweb.ir/t/p/original/adw6Lq9FiC9zjYEpOqfq03ituwp.jpg",
production_companies: [
{
id: 306,
logo_path: null,
name: "Twentieth Century Fox Film Corporation",
origin_country: ""
},
{
id: 508,
logo_path: "http://api.rizweb.ir/t/p/original/7PzJdsLGlR7oW4J0J5Xcd0pHGRg.png",
name: "Regency Enterprises",
origin_country: ""
},
{
id: 711,
logo_path: null,
name: "Fox 2000 Pictures",
origin_country: ""
},
{
id: 20555,
logo_path: null,
name: "Taurus Film",
origin_country: ""
},
{
id: 54050,
logo_path: null,
name: "Linson Films",
origin_country: ""
},
{
id: 54051,
logo_path: null,
name: "Atman Entertainment",
origin_country: ""
},
{
id: 54052,
logo_path: null,
name: "Knickerbocker Films",
origin_country: ""
}
],
production_countries: [
{
iso_3166_1: "DE",
name: "Germany"
},
{
iso_3166_1: "US",
name: "United States of America"
}
],
release_date: "1999-10-15",
revenue: 100853753,
runtime: 139,
spoken_languages: [
{
iso_639_1: "en",
name: "English"
}
],
status: "Released",
tagline: "Mischief. Mayhem. Soap.",
title: "Fight Club",
video: false,
vote_average: 8.3,
vote_count: 11723
}

 

پارامتر های ارسالی : 

 

توضیحاتمثالمقدار صحیحلزوم استفادهپارامتر
کد IMDB فیلم / سریال tt123456IMDB IDاجباریi
API Key دریافت شده از سایتxxxxxxxxxxxxAPI Key اجباریapikey

 

نمونه کد PHP استفاده از این وب سرویس : 

 

 

<?php

$imdb_id 	= "tt123456";
$api_key 	= "xxxxxx";

$riz_imdb 	= file_get_contents("http://imdb.rizweb.ir/tmdb/?apikey={$api_key}&i={$imdb_id}");
$riz_imdb 	= json_decode($riz_imdb, true);

echo "<br />Title 		: ". $riz_imdb["title"];
echo "<br />Poster 		: ". $riz_imdb["poster_path"];
echo "<br />Backdrop    : ". $riz_imdb["backdrop_path"];
echo "<br />Youtbe	    : ". $riz_imdb["youtube_id"];
echo "<br />Budget 		: ". $riz_imdb["budget"];
echo "<br />Genres 		: ". $riz_imdb["genres"];
echo "<br />Language 	: ". $riz_imdb["original_language"];
echo "<br />Plot 		: ". $riz_imdb["overview"];
echo "<br />Popularity 	: ". $riz_imdb["popularity"];
echo "<br />Company		: ". $riz_imdb["production_companies"]; //array
echo "<br />Country		: ". $riz_imdb["production_countries"]; //array
echo "<br />Release 	: ". $riz_imdb["release_date"];
echo "<br />Revenue 	: ". $riz_imdb["revenue"];
echo "<br />Runtime		: ". $riz_imdb["runtime"];
echo "<br />Tagline		: ". $riz_imdb["tagline"];
echo "<br />Votes	 	: ". $riz_imdb["vote_average"];
echo "<br />VoteCount 	: ". $riz_imdb["vote_count"];
echo "<br />imdbID 		: ". $riz_imdb["imdb_id"];
?>

 

دریافت API Key جهت استفاده از وب سرویس :

 

۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه
70,000 ریال – خرید
140,000 ریال – خرید
300,000 ریال – خرید

دسته بندی

برچسب ها